นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สั่งพิมพ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จากนั้นนำมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการ สำนักทะเบียน ฯ ได้ทันที ในวันและเวลาทำการ

แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

รายละเอียดแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

สทป.109 แบบฟอร์มขอ Transcript/หนังสือสำคัญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

รายละเอียดสทป.109 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษาการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาต้องติดต่อที่สำนักหอสมุดกลาง

บัณฑิตศึกษา

คณะวิทยพัฒน์

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– แผนกบริการ สทป. ( เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี ) หรือ 02-6976875
– บัณฑิตวิทยาลัย ( สำหรับนักศึกษาป.โท-เอก ) หรือ 02-6976881-6,
02-6976333, 02-6971717
– คณะวิทยพัฒน์ หลักสูตร Online 026976450-1
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.00 น.