รายละเอียด

QF-EX-003 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน/กลุ่มวิชา/ภาคเรียน

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถส่งแบบฟอร์มผ่าน Email: [email protected]
ติดต่อโทร.0-2697-6450 หรือ 0-2697-6451
โดยยืนคำร้องภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน และต้องนำคำร้องที่ ได้รับอนุมัติแล้ว ไปยืนชำระค่าธรรมเนียมที่ กองการเงิน และนำใบเสร็จรับเงินมายืนให้ที่ หลักสูตรฯ (ชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะการย้ายกลุ่มวิชาเท่านั้น)

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-EX-003