รายละเอียด

สทป.107 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนข้ามคณะ / ลงต่ำ / ลงเกิน

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนข้ามคณะ 

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.107 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students must complete the form and have it signed by the advisor and by the Dean for approval.
 3. ขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนข้ามคณะ
  Students submit the form to the Dean of the School which offers the course students want to register.
 4. ยื่นแบบฟอร์มคำร้อง(สทป.107) ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษา  คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด และคณบดีคณะที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ ที่แผนกบริการฯ สำนักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the signed and approved form to the Office of Registrar, Building 1, 2ndFloor.
 5. รับส่วนท้ายคําร้องจากเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  Students must keep the slip as evidence.

ขั้นตอนการลงทะเบียนต่ำกว่าที่กําหนด

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.107 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where students are studying.
 3.  ส่งคําร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the signed and approved form at the Office of Registrar, Building 1,2nd  floor.
 4. รับส่วนท้ายคําร้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  Students keep the slip as evidence.

หมายเหตุ : 

 • สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
  นักศึกษาปกติและนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่ต้องการลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • สําหรับนักศึกษาภาคค่ำ
  นักศึกษาปกติที่ต้องการลงทะเบียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ที่ต้องลงต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

Note: Registration is open to all students who wish to register less than 9 credits regardless of their academic student status.

ขั้นตอนการลงทะเบียนเกินกว่าที่กําหนด

 1. ขอคําร้องขอลงทะเบียนเกินกว่าที่กําหนด ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2nd floor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where students are studying.
 3. ส่งคําร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the signed and approved form at the Office of Registrar, Building 1,2nd floor.
 4. รับส่วนท้ายคําร้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  Students keep the slip as evidence.

หมายเหตุ :

 1. สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
  – นักศึกษาสภาพปกติ ภาคต้น/ปลาย ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต
  – นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ภาคต้น/ปลาย ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
  (นักศึกษาวิทยาทัณฑ์อาจยื่นคําร้องขออนุมัติลงทะเบียนมากกวาาที่กําหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต)
 2. สําหรับนักศึกษาภาคค่ำ
  – นักศึกษาสภาพปกติ ภาคต้น/ปลาย ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 19 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
  – นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ภาคต้น/ปลาย ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 4 หน่วยกิต
  (นักศึกษาวิทยาทัณฑ์อาจยื่นคําร้องขออนุมัติลงทะเบียนมากกว่าที่กําหนดไว้ได้อีกไม่เกิน 3 หน่วยกิต)

Note : Registration is open to all students, who wish to register over maximum course credit limit regardless of academic student status.
– Students whose academic student status is normal can register with a maximum of 22 credits in regular semesters and 10 credits in summer semester.
– Students whose academic student status is on probation can register with a maximum of 16 credits in regular semesters and 7 credits in summer semester.

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม