รายละเอียด

QF-GS-009 คำร้องขอสอบนอกตาราง

นักศึกษาต้องแนบเอกสารหลักฐานในการขอสอบและนำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่กองการเงินและนำมายื่นให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-GS-009