รายละเอียด

แบบคาร้องขอเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือการขอเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบ (ทักษะและประสบการณ์ หรือกำาศึกษาตามอัธยาศัยฯ) สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  2. ส่งแบบคำร้องการขอเทียบโอนความรู้ฯที่อาจารย์ที่ปรึกษา
  3. คณะกรรมการเทียบโอนฯ ของคณะ/หลักสูตรดำเนินการเทียบโอนรายวิชา
  4. คณะกรรมการเทียบโอนฯ ส่งเรื่องไปยังคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. คณะรวบรวมแบบคำร้องการขอเทียบโอนความรู้ฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม