รายละเอียด

สทป.702 แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน และให้เจ้าหน้าที่ ยกเลิกเงื่อนไขตารางเรียนซ้อน/ตารางสอบซ้อน ให้แก่นักศึกษา

ขั้นตอนยื่นคำร้องขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.702 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students must complete the form and have it signed by the advisor and the Dean of the School where the yare studying.
 3. ขออนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
  Students must submit the form to be approved.
 4. ส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  Students must submit the signed approval form with all required documents to the Office of the Registrar, Building 1,2nd Floor.

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม