รายละเอียด

สทป.115 แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนวิชาตารางเรียนซ้อน/ตารางสอบซ้อน
ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน และให้เจ้าหน้าที่ ยกเลิกเงื่อนไขตารางเรียนซ้อน/ตารางสอบซ้อน ให้แก่นักศึกษา

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนในวิชำตารางเรียนซ้อน

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.999 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students must complete the form and have it signed by the advisor and the Dean of the School where the yare studying.
 3. ขออนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนทั้งสองวิชาที่มีตารางเรียนซ้อนกัน
  Students must submit the form to be approved by two lecturers whose class timetables overlap.
 4. ส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณบดีคณะที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  Students must submit the signed approval form with all required documents to the Office of the Registrar, Building 1,2nd Floor.
 5. รับส่วนท้ายคำร้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  Students must keep the slip as evidence.
  หมายเหตุ : ในส่วนของการลงทะเบียนในรายวิชาที่มีตารางเรียนซ้อนกัน นักศึกษาต้องทำการยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ ยกเลิก เงื่อนไขดังกล่าวให้
  Students must have the officer of Information System Unit unlock the system and enroll on the courses whose class timetables overlap themselves.

ขั้นตอนการลงทะเบียนในวิชาตารางสอบซ้อน

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.999 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
  Students must complete the form and have it signed by the advisor and the Dean of the School where the yare studying.
 3.  ส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  Students must submit the signed and approved form at the Student Service Unit, the Office of the Registrar, Building 1,2nd Floor.
 4.  รับส่วนท้ายค าร้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  Students must keep the slip as evidence.
  หมายเหตุ : 1. ในส่วนของการลงทะเบียนในวิชาที่มีตารางสอบซ้อนกัน นักศึกษาต้องทำการยืนยันการลงทะเบียนด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้าที่แผนกประมวลผลฯ ยกเลิก เงื่อนไขดังกล่าวให้
  ( Student must have the officer of Information System Unit unlock the system and enroll on the courses whose exam timetables overlap themselves. )
  2. ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ นักศึกษาต้องติดต่อคณะต้นสังกัด เพื่อท าค าร้องทั่วไป สทป.102 เพื่อเลือกรายวิชาที่จะสอบในตาราง และรายวิชาที่จะสอบนอกตาราง
  ( Two weeks before the examination, students are required to contact their faculties to write the General Petition Form (102). This is for the students to choose one exam subject on schedule and the other off schedule. )

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม