รายละเอียด

สทป.102 แบบฟอร์มคําร้องทั่วไป ใช้สําหรับ

 • ขอลงทะเบียนเรียนภายหลังเรียนผ่านครบหลักสูตรแล้ว
 • ขอกลับเข้าศึกษา
 • ขอตรวจสอบเกรด/คะแนน
 • ขอตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน เพิกถอน สับเปลี่ยน เพิ่มเติมรายวิชา เนื่องจากไม่มีที่นั่งสอบ
 • เปลี่ยนคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี
 • ขอเปิดตะกร้า
 • อื่นๆ
  Others

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.102 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndfloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจน
  Students complete the form and have it signed by their advisor for approval.
 3. ส่งคําร้องทั่วไปที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาและคณบดี ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the signed and approved form at the Office of Registrar, Building 1,2ndfloor.
 4. รับส่วนท้ายคําร้องจากเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
  Students keep the slip as evidence.

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม