รายละเอียด

สทป.103 แบบฟอร์มลาออก/ลาพักการศึกษา

เอกสารประกอบ

 1. จดหมายยินยอมให้นักศึกษาลาออก/รักษาสถานภาพ จากผู้ปกครองที่เซ็นการมอบตัวในทะเบียน
  Consent letter signed for resignation/ leave of absence by the parent
 2. สําเนาบัตรประจําประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุดโดยเขียนสําเนาถูกต้องและเซ็นชื่อผู้ปกครอง
  copy of parent ID card with endorsement
 3. แบบฟอร์มสํารวจการคืนวัสดุของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
  Form of Returned Materials by Engineering students (Only Engineering Students).
 4. แบบฟอร์มรับคืน Notebook / Netbook (เฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
  Form of Returned Notebook / Netbook (Only Students Starting from Academic Year 2008 onwards)
 5. ใบคําร้องส่งคืน My Choice Clicker (เฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551-2554)
  Petition Form of Returned My Choice Clicker (Only Students Starting from Academic Year 2008-2011)
 6. ใบเสร็จค่าชดเชย iPad (เฉพาะนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป)
  IPad Fine Receipt (Only Students Starting from Academic Year 2011)

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.103 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2nd floor.
 2. ผู้ปกครองทําหนังสือยินยอมการลาออก หรือลาพักของนักศึกษา และลงชื่อกํากับ
  Consent letter signed for resignation/ leave of absence by the parent
 3.  ถ่ายสําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
  1 copy of a parent ID card or government official card with a parent’s signature
 4. ติดต่อสํานักหอสมุดกลางอาคาร 6 ชั้น 3 เพื่อสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ
  Students submit the form at UTCC Central Library’s counter service, Building 6, 3rd floor.
 5.  กรณีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลให้ติดต่อกองสวัสดิการนักศึกษาอาคาร 6 ชั้น 2
  For the Student Loan Project, contact the UTCC Student Welfare Department, Building 6, 2nd floor.
 6. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําโดยแสดงหนังสือยินยอมการลาออก หรือลาพักการศึกษา ที่รับรองของผู้ปกครองที่ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
  กรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจนขออนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
  Students complete the form and have it signed by the advisor for approval and then by the Dean of the School where students are studying.
 7.  กรณีลาพักการศึกษาจะต้องไปชําระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาที่กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 พร้อมถ่ายสําเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพมากับคําร้อง
  ฉบับนี้
  In case of leave of absence, students pay to leave cost at the Finance Department, Building 1,2nd floor.
 8. กรณีลาออก สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีารศึกษา 2551-2554 จะต้องทําเรื่องขอส่งคืน Notebook / Netbook และ My Choice Clicker ดังนี้
  In case of resignation, students from the academic year from 2008-2011 have to send Notebook / Netbook & My Choice Clicker back by following the conditions
  below:
  – ส่งคืน My Choice Clicker ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน อาคาร 9 ชั้น 1
  Students send My Choice Clicker back at Teaching Excellence Center, Building 9,1stfloor.
  – ส่งคืน Notebook / Netbook ที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบ ตึก 2 ชั้น 1 และศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อยกเลิกสัญญา
  Students send Notebook / Netbook back at Teaching Excellence Center, Building 9,1stfloor.
  – ติดต่อสถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่ความสําเร็จอาคาร 10 ชั้น 5
  Students contact Institute of Graduate Academic Achievement, Building 10, 5th floor.
 9. ยื่นคําร้องและเอกสารแนบ ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the form together with the receipt at the Office of Registrar, Building 1,2nd floor.
 10.  รับส่วนท้ายคําร้อง เพื่อเป็นหลักฐาน และติดต่อกองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2 ตามวันที่กําหนด (กรณีที่มีเงินคืน)
  Keep the slip as evidence and contact Finance Department, Building 1,2nd floor. (in case of a refund).

ข้อควรปฏิบัติในการขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย

 1. . ต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงด้วยทุกครั้ง
 2.  ในกรณีมอบให้ผู้อื่นรับเงินแทนต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มของกองการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 3. ค่าประกันของเสียหายนักศึกษาจะต้องขอรับเงินคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หรือมีคําสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หากพ้นกําหนด
  มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายเงินคืนตามประกาศ มกค. ที่ 91/2530

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม