รายละเอียด

QF-EX-010 แบบฟอร์มคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง/บัตรประจำตัวนักศึกษา

ขั้นตอนการขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง/บัตรประจาตัวนักศึกษา

( Transcript/ Certifying Letter/ Student ID Card Request Procedures )

1. ขอแบบฟอร์มคำร้อง QF-EX-010 ที่หลักสูตร MBA Online อาคาร 7 ชั้น 14
The form is available at the Office of MBA Online, Building 7,14stfloor.

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้อง QF-EX-010 เพื่อขอเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจน
Students complete the form and have their advisors sign for approval.

3. นักศึกษาจะต้องไปชำระเงินค่าใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) /หนังสือรับรอง /บัตรประจำตัวนักศึกษา ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1
Students pay for transcript, certifying letter and student ID card at the Finance Department, Building 10, 1st floor.

4. นำแบบฟอร์มคำร้อง QF-EX-010 และใบเสร็จรับเงิน ยื่นที่หลักสูตร MBA Online อาคาร 7 ชั้น 14
Students submit the form together with the receipt at the Office of MBA Online, Building 7, 14st floor.

5. รับส่วนท้ายคำร้อง เพื่อนำมาติดต่อรับเอกสารที่หลักสูตร MBA Online ตามวันที่กำหนด
Students keep the slip as evidence and bring it to get a document at the Office of MBA Online on the specified date.

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-EX-010