มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตาม
ทำการแจ้งจบการศึกษาเพื่อแสดงความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

และขออนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สิ่งที่ต้องดำเนินการ


สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการแจ้งจบการศึกษา

Read more

แจ้งคาดว่าจะจบออนไลน์ 

แจ้งคาดว่าจะจบออนไลน์ ที่ App utcc+

How to Make an Online Graduation Request

Read more

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนฯ / ออนไลน์

Read more

ตรวจสอบวันที่

สภาอนุมัติ

** ระบบบริการการศึกษา**
เมนูประวัตินักศึกษา

Read more

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

# ตรวจสอบวันที่สภาอนุมัติ ในระบบบริการการศึกษา
ㆍขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในวันที่สภาอนุมัติเป็นต้นไป

# เปิด App Utcc+ เลือกเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ log in เข้าระบบขอเอกสารออนไลน์

• เมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต เลือกหัวข้อเมนูทรานสคริปจบ (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต)

# แนบหลักฐานการชำระเงิน
• เลือกเมนูประวัติการทำรายการ

#ตรวจสอบวันนัดรับและเลขพัสดุในการจัดส่ง

• เมนูประวัติการทำรายการ

Gallery