มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษา
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดก็ตามทำการแจ้งจบการศึกษาเพื่อแสดงความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและขออนุมัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 สิ่งที่ต้องดำเนินการ

 สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการแจ้งจบการศึกษา

Read more

ขั้นตอนการแจ้งจบ

 ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
  How to Make an Online Graduation Request 

Read more

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนฯ / ออนไลน์

Read more

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Read more

Gallery