รายละเอียด

สทป. 101 แบบฟอร์มคำร้องขอใบ TRANSCRIPT /หนังสือรับรอง /บัตรประจําตัวนักศึกษา

เอกสารประกอบ

 • TRANSCRIPT  แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจํานวน 1 รูป
 • หนังสือรับรอง (Certifying Letters)กรณีขอแปลหนังสือสําคัญ/แปลปริญญาบัตรจะต้องแนบสําเนาหนังสือสําคัญ/ปริญญาบัตรจํานวน 1 ฉบับ มาด้วย
  In case of translation of important documents / translation of degree, attachment of a copy of original document is required.
 • บัตรประจําตัวนักศึกษา (Student ID Card)
  กรณีบัตรประจําตัวนักศึกษาหายจะต้องมีใบแจ้งความแนบมาด้วย
  In case of lost student ID card, a police report is required.
  กรณีบัตรชํารุดหรือหมดอายุจะต้องแนบบัตรประจําตัวนักศึกษาเดิมมาด้วย
  In case of damaged or expired student ID card, please attach the original one.

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.101 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndfloor.
 2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคําร้อง สทป.101 เพื่อขอเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจน
  Students complete the form and have their advisors sign for approval.
 3. นักศึกษาจะต้องไปชําระเงินค่า TRANSCRIPT /หนังสือรับรอง /บัตรประจําตัวนักศึกษา ที่กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 2
  Students pay for transcript, certifying letter and student ID card at the Finance Department, Building 1,2nd floor.
 4. นําแบบฟอร์มคําร้อง สทป.101 และใบเสร็จรับเงิน ยื่นแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล  อาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the form together with the receipt at the Office of registrar, Building 1, 2nd floor.
 5. รับส่วนท้ายคําร้องจากเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน เพื่อนํามาติดต่อรับเอกสารทีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล ตามวันที่กําหนด
  Students keep the slip as evidence and bring it to get a document at the Office of Registrar on the specified date.

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม