รายละเอียด

QF-EX-007 แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา/ลาออก

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถส่งแบบฟอร์มผ่าน Email: [email protected]
ติดต่อโทร.0-2697-6450-1 กรณีรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องนำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไปชำระค่าธรรมเนียมที่กองการเงินและนำใบเสร็จรับเงินมายื่นให้ที่หลักสูตร MBA Online

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-EX-007