รายละเอียด

QF-EX-009 แบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกตาราง

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องแนบเอกสารหลักฐานในการขอสอบและนาคาร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไปยื่นชาระค่าธรรมเนียมที่กองการเงิน
และนามายื่นให้ที่หลักสูตร MBA Online

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-EX-009