รายละเอียด

สทป.108 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ย้ายที่อยู่

เอกสารประกอบ

กรณีขอเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ/เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลจะต้องถ่ายสําเนาเอกสารดังนี้

 • สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลจํานวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อสําเนาถูกต้องด้วย
 • สําเนาทะเบียนบ้าน (ที่เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลแล้ว) จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําประชาชน (ที่เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลแล้ว) จํานวน 1 ชุด

กรณีขอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครองจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารดังนี้

 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่แจ้งย้ายใหม่จํานวน 1 ชุด พร้อมเซ็นชื่อสําเนาถูกต้องด้วย
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงชื่อรับรองในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จํานวน 1 ชุด
 • กรณีที่อยู่ผู้ปกครองไม่ตรงกับที่อยู่จริง ให้ผู้ปกครองเขียนหนังสือยืนยันขอแจ้งย้ายที่อยู่จํานวน 1 ชุด

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.108 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndfloor.
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารย์ปรึกษา
  Students complete the form and have it signed by the advisor for approval.
 3. ยื่นคําร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาและเอกสารแนบทั้งหมด ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the signed and approved form to the Office of Registrar, Building 1,2ndfloor.
 4.  รับส่วนท้ายคําร้อง เพื่อเป็นหลักฐาน
  Keep the slip as evidence.

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม