รายละเอียด

สทป.105 แบบฟอร์มขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคค่ำ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคค่ำ

สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยวิชาที่ลงทะเบียนและสอบร่วมนั้น จะต้องเป็นวิชาเดียวกันและอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน ตามประกาศ มกค ที่ 198/2533 ซึ่งนักศึกษาต้องถือปฏิบัติดังนี้

 1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.105 สีเขียว  ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2nd floor.
 2.   พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา พร้อมกรอกรายละเอียดในคําร้องให้ชัดเจนและขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
 3.  ส่งคําร้องที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร
  1 ชั้น 2
 4.  รับส่วนท้ายคําร้อง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ :

 • หากนักศึกษาขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคปกติเกิน 3 ครั้ง ต้องทําคําร้องขออนุมัติผ่านอธิการบดี
 •  การนับจํานวนครั้ง ให้นับต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่ขอลงทะเบียนและสอบร่วมในครั้งแรกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขอในภาคใดภาค
  หนึ่งก็ตาม
 •  เมื่อใช้สิทธิตามระเบียบ แต่ไม่ครบทุกภาคการศึกษา หรือเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนร่วมกันไปแล้ว ให้นับภาคการศึกษาที่เพิก
  ถอนร่วมด้วยเมื่อครบจํานวนภาคการศึกษาตามระเบียบฯแล้ว หากยังไม่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียน
  ร่วมกันอีก

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม