รายละเอียด

สทป.201_ระดับบัณฑิตศึกษา ใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

ข้อควรทราบและปฏิบัติ
1. ปริญญาบัตรเป็นเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ออกให้เพียงครั้งเดียว หากมีการสูญหายหรือชำรุดบัณฑิตต้อง
ดำเนินการแจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯและชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนปริญญาบัตรเท่านั้น (ใบแทนปริญญา
บัตร หมายถึง สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาจากหัวหน้าหน่วยงาน)
2. คำร้องนี้ต้องเขียนด้วยลายมือและลงชื่อโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้นโดยถือว่าเจ้าของเอกสารรับทราบทุกประการ

Download

ตัวอย่างคำร้อง

201