รายละเอียด

แบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญาตรี)

ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (ระดับปริญญำตรี) สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2

  2. ส่งแบบคำร้องกำรขอเทียบโอนหน่วยกิตที่อาจารย์ที่ปรึกษา

  3. คณะกรรมการเทียบโอนฯ ของคณะ/หลักสูตรดำเนินการเทียบโอนรายวิชา

  4. คณะกรรมการเทียบโอนฯ ส่งเรื่องไปยังคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  5. คณะรวบรวมแบบคำร้องการขอเทียบโอนหน่วยกิต ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม