วิสัยทัศน์

พัฒนางานให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ยอมรับให้เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของสำนักทะเบียนและประมวลผลของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

พันธกิจ

สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาของทุกคณะวิชา ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งข้อมูลแก่นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่หลักครอบคลุมงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน บริการการศึกษา จัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษา บันทึกผลการศึกษา ประมวลผลการศึกษา บริการการสอบ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ออกเอกสารรับรองนักศึกษา ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา ออกใบแสดงผลการศึกษา หนังสือสำคัญ และจัดทำใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

Tertiary Education มีความเป็นเลิศในการศึกษาด้านธุรกิจ โดดเด่นในการสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ด้านการค้าและอุตสาหกรรมบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค

New Economy มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

Academic Services ให้บริการทางวิชาการในศาสตร์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย

Outreach

มุ่งขยายความร่วมมือกับ ศิษย์เก่า องค์กรทั้งระดับภูมิภาค ระดับโลก และ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมกับทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคม

นโยบาย

1. พัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความชัดเจน สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเน้นการทำงานเป็นทีม (Team work & work group)

2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานทะเบียนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อความเป็นเลิศและมีคุณภาพด้านการให้บริการ

4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (work process & workflow) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ

6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

7. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แผนผังองค์กรสำนักทะเบียนและประมวลผล

Organization Chart of the Registration and Processing Office.
• แผนกบริการนักศึกษาและงานบริหารทั่วไป
• แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• แผนกประวัติและงานสำเร็จการศึกษา
• แผนกประมวลผล / บริการงานสอบ