รายละเอียด

สทป.201 แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ กรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร (In Case of Non-Participation in Commencement Ceremony)

 1. ปริญญาบัตรเป็นเอกสารสําคัญทางการศึกษาที่ออกให้ เพียงครั้งเดียว หากมีการสูญหายหรือชํารุดบัณฑิตต้องดําเนินการ
  แจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ และชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบแทนปริญญาบัตรเท่านั้น (ใบแทนปริญญาบัตร หมายถึงสําเนาใบปริญญาบัตร พร้อมลงลายชื่อรับรองสําเนาจากหัวหน้าหน่วยงาน) (Degree certificate is an import ant document issued only once. In case of loss or damage, the graduates must notify the university and
  pay the fee for the copy of degree certificate to be issued. The copy of degree certificate refers to the copy of degree certificate with the signature of the Director of the Office of the Registrar.)
 2. คําร้องนี้ต้องเขียนด้วยลายมือและลงชื่อโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้นโดยถือว่าเจ้าของเอกสารรับทราบทุกประการ
  (This petition form must be only written and signed by the owner of the document and he (she) is regarded to acknowledge all cases to incur.)

เอกสารประกอบ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (Copy of national ID card with true copy and signature)
 • หลักฐานการชําระเงิน เป็นค่าดําเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ (Payment evidence for degree certificate delivery by mail)

วิธีการรับใบปริญญาบัตร ดำเนินการได้ 3 ช่องทางดังนี้

 1.  การจัดส่งทางไปรษณีย์ (ระบบ EMS) หากมีความประสงค์ให้สํานักทะเบียนและประมวลผล จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ของเจ้าของบัณฑิตเอง สามารถดําเนินการ ดังนี้ (Delivery by Mail (EMS System : In case the graduates would like the Office of the Registrar to deliver the degree certificate by mail at their address, they can do as follows)
  1.1  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือขอแบบฟอร์มคําร้อง สทป.201 ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผลอาคาร 1 ชั้น 2
  The form is available at the Office of Registrar, Building 1,2ndFloor.
  1.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วส่งแบบฟอร์มใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์  ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  Students submit the form after finishing the last registration of the semester as soon as possible at the Office of Registrar, Building 1, 2ndFloor.
  1.3 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ จํานวน 200 บาทตามแบบฟอร์มการชําระเงิน
  1.4 จัดส่งใบคําร้องพร้อมหลักฐานการชําระเงิน และสําเนาบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน ที่อยู่ตามเอกสารในแบบฟอร์ม
 2. มารับด้วยตนเอง บัณฑิตสามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตรหลังจากพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีการศึกษาที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษา 1 สัปดาห์โดยใช้หลักฐาน คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง โดยสามารถติดต่อขอรับใน วันจันทร์– ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแผนกรับเข้า/งานปริญญาบัตร
  สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2
  ( In Person : The graduates are able to contact the Office of the Registrar (Student Admission Unit) for degree certificate pick up one week after the commencement ceremony of that academic year. They must bring original student ID card or national ID card which can be done from Mondays to Fridays at 08.30-17.00 hrs. at Student Admission/ Degree Certificate Unit, the Office of the Registrar, Building 1 Floor 2nd.)
 3. มอบฉันทะ กรณีที่บัณฑิตไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเอง มีความประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นมารับแทน โดยให้บัณฑิตเขียนมอบอํานาจให้รับใบปริญญาบัตรเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุผู้รับแทนให้ชัดเจน และแนบหลักฐาน ดังนี้
  (Power of Attorney : In case the graduates are not able to pick up the degree certificate themselves, they can write clearly a letter of power of attorney specifying the name of the representative on their behalf with the documents as follows)
  3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบัณฑิต รับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย (Copy of ID card of the graduates with true copy and signature)
  3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจในการรับปริญญาบัตร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (Copy of national ID card of the person who is authorized with true copy for the degree certificate pick up)

ตัวอย่างเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม