รายละเอียด

QF-EX-006 แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต จำนวน 1 ชุด (1 Copy of Table Comparing Courses and Credits to be transferred)
2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด (1 Copy of Official Transcript)
3. สำเนาหลักสูตรจากสถาบันเดิม จำนวน 1 ชุด (ในกรณีขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น) (1 copy of Program Curriculum from Previous Institute: for Credit Transfer between-Institutes)

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-EX-006