รายละเอียด

QF-GS-007 คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา/ลาออก

นักศึกษาสามารถส่งแบบฟอร์มผ่าน Email: [email protected]
ติดต่อโทร.0-2697-6881-6 หรือ 6333, 6717

หมายเหตุ : กรณีรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา ในภาคต้น ของปี การศึกษานั้นๆ นักศึกษาจะต้องนำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไปชำระค่าธรรมเนียม  และต้องชำระค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 200 บาทที่กองการเงินและนำใบเสร็จรับเงินมายื่นให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

 

Download

ตัวอย่างคำร้อง

QF-GS-007