Ep.2 การค้นหารายวิชาที่เปิดสอน

เป็นตัวช่วยในการลงทะเบียนและสามารถจัดตารางเรียนของตนเองได้ สามารถทำได้โดย
ขั้นตอนที่ 1 เลือกหมวดวิชา
ขั้นตอนที่ 2 เลือกคณะ
ขั้นตอนที่ 3 จำนวนรายวิชาที่จะแสดงทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 ปีการศึกษาและระดับการศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 ป้อนรหัสวิชาหรือชื่อวิชา

เข้าสู่ระบบ