ปฏิทินการศึกษา
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02 697 6869

  • 08.30 – 17.00 น.