ประชาสัมพันธ์   วันลงทะเบียนล่าช้าและวันเพิ่มถอนภาคปลายปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา https://registrar.utcc.ac.th/?page_id=4451