ประกาศ!!

บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร สามารถลงทะเบียนขอรับย้อนหลัง
(ทางไปรษณีย์)

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565