มาเตรียมความพร้อมก่อน ลงทะเบียน เทอมต้น 2565

(สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

มาเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเทอมต้น 2565 กันนะคะ 📣📣📣 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

ก่อนลงทะเบียนหากนักศึกษาเจอกับปัญหาเหล่านี้ 👇
1. ไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากขาดส่งเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาวุฒิการศึกษา ให้ส่งไปที่อีเมล [email protected] หรือ https://reginfo.utcc.ac.th/document

2. มียอดค้างชำระ (ตรวจสอบได้ที่ระบบบริการการศึกษาเมนูภาระค่าใช้จ่าย)
https://reg5.utcc.ac.th/registrar/home.asp…
หากยังพบยอดค้างชำระ ให้ชำระเงินให้เรียบร้อย หรือติดต่อการเงินเพื่อผ่อนผัน โทร. 02 697 6022

3. ภาคเรียนที่ผ่านมามีลาพักการศึกษา ให้เขียนคำร้องสทป. 102 ขอกลับเข้าศึกษา และส่งคณะ https://registrar.utcc.ac.th/?p=2215

4. ภาคเรียนที่ผ่านมา ไม่มีลงทะเบียนและไม่ได้ลาพัก
ให้เขียนคำร้องลาพัก สทป. 103 และคำร้องสทป.102 ขอกลับเข้าศึกษา
https://registrar.utcc.ac.th/?p=2214
https://registrar.utcc.ac.th/?p=2215

5. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 ลงได้ไม่เกิน 16 หน่วยกิต หากต้องการลงเกินให้เขียนคำร้อง สทป. 107 https://registrar.utcc.ac.th/?p=2207
(เพิ่มสูงสุดได้ 3 หน่วยกิต)

6. นักศึกษาทุนทุกประเภท ตรวจสอบสถานะทุนในระบบบริการการศึกษา (ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน) หากไม่ปรากฏสถานะทุน ในภาคต้น/2565 ให้นักศึกษา ติดต่อกองสวัสดิการฯ โทร 02-697-6912