ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทาง “มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK 

🎉แสดงความยินดี 🎉 กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 🎓🎓 ทุกท่าน

ที่จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563

ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทาง “มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563” อย่างเคร่งครัด

📍หากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและรับจริง

📌 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563 ได้ที่ https://bit.ly/graduationUTCC