📢📢 ประกาศ .. เราสามารถสอบ EXIT02 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ EXIT03 บริหารธุรกิจ

#ทำได้ 2 รอบ

 เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 !!

นักศึกษาดูผลได้หลังการสอบที่ FEED BACK หากผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ระบบจะเลือกใช้ผลคะแนนที่สอบผ่าน

หมายเหตุ: ผ่าน = Satisfactoty / ไม่ผ่าน = Unsatisfactory

ดูผลการสอบแบบทางการผ่าน ระบบบริการการศึกษา หรือ UTCC PLUS

FB: UTCC Exit Exam
Line: @310vmbdn