เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาในการสมัคร วันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต (ริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาในการสมัคร วันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25-26 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565

ประกาศผล วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2565

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประเภททุน

 1. ทุนเต็มจำนวน
  (ของค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน), ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต),ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าสอบประมวลความรู้,ค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
 2. ทุนครึ่งหนึ่ง
  (ของค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร (เรียนปรับพื้นฐาน), ค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิต),ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าสอบประมวลความรู้,ค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ)

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. หากไม่มีประสบการณ์การในการทำงาน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5หรือ ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 4. เป็นผู้มีชื่อเสียง มีความสามารถพิเศษ ได้รับการยอมรับในสังคมด้านต่างๆ อาทิ การแสดง ดนตรี ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน ฯลฯ

ช่องทางการรับสมัคร
ส่งประวัติย่อแนะนำตัว นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ใบปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ ในรูปแบบ PDF File ส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
900 บาท (ผู้สมัครเป็นคนชำระเอง)

เอกสารในการสมัคร (นัดส่งเอกสารภายหลัง)

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
 5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
 6. หนังสือรับรองการทำงาน (รวมระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปหลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี)
 7. แฟ้มสะสมงาน

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. ต้องรักษาระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 00หากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนในเทอมต่อไป จะสามารถได้รับทุนตามเดิมในเทอมถัดไปเมื่อได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคการศึกษาปกติยกเว้นเป็นไปตามที่แผนการเรียนกำหนด หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา
 3. ต้องปฏิบัติงานวิชาการ และหรืองานอื่นๆ ที่คณะวิชา และ/หรือ มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

หมายเหตุ :

การพ้นสภาพความเป็นนักศึกษาประกอบด้วย

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคปลายต่ำกว่า 3.00
 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบที่ บัณฑิตวิทยาลัย กำหนด