ประกาศ!!! กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับปริญญา

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปรับปรุงล่าสุด)

วันศุกร์ที่ 10 และ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565

สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้ารับปริญญา 👉 https://reg.utcc.ac.th

ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.utcc.ac.th/graduateth/

วันซ้อมย่อย

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น.

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมายเหตุ:
1
) บัณฑิตโปรดให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
2) บัณฑิตโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
3) บัณฑิตทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา

วันซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ถ่ายภาพหมู่เวลา 8.30 น. พร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา เวลา 11.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ถ่ายภาพหมู่เวลา 8.30 น. พร้อมกันที่ห้องรายงานตัวเวลา 11.00 น.

ห้องรายงานตัว จะประกาศให้ทราบทาง http://www.utcc.ac.th

หมายเหตุ:
1) บัณฑิตโปรดให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
2) บัณฑิตจะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
3) เริ่มการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.30 น. บริเวณโดมขาวข้างอาคาร 24 (หลังจากผ่านการ ตรวจคัดกรองแล้ว บัณฑิตจะต้องขึ้นห้องรายงานตัวทันที)
4) บัณฑิตทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 บัณฑิตพร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา 11.00 น.

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 บัณฑิตพร้อมกันที่ห้องรายงานตัว เวลา 11.00 น.

ห้องรายงานตัว (ห้องเดียวกับวันซ้อมใหญ่)

หมายเหตุ: 
1) บัณฑิตโปรดให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
2) บัณฑิตจะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
3) เริ่มการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.30 น. บริเวณโดมขาวข้างอาคาร 24
(หลังจากผ่านการ ตรวจคัดกรองแล้ว บัณฑิตจะต้องขึ้นห้องรายงานตัวทันที)
4) บัณฑิตทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญดังนี้

  • สอบถามข้อมูลงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.02-697-6876 และ 02-697-6873
  • สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเข้ารับปริญญา ติดต่อกองการเงิน ที่ Facebook UTCC : Financial Affairs Office หรือ โทร.02-697-6022 และ 02-697-6025
  • ฝึกซ้อมบัณฑิต/การแต่งกายเข้ารับปริญญา ติดต่อ โทร.02-697-6897 และ 086-909-8887
  • เสื้อครุยวิทยฐานะ/แถบเกียรตินิยม ติดต่อ โทร.02-697-6896
  • หนังสือทำเนียบบัณฑิต ติดต่อ โทร.02-697-6952 หรือ 679-6955
  • ของที่ระลึกบัณฑิต ติดต่อ โทร.02-697-6386

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฎิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  • วันซ้อมใหญ่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จะต้องแต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกประการ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับห้องรายงานตัวของบัณฑิต ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา จะระบุไว้ในคู่มือการฝึกซ้อม ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อบัณฑิตที่ลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งการรายงานตัว ขอให้ดูรายละเอียด ตามประกาศทาง https://www.utcc.ac.th/graduateth
  • ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่านโปรดตรงต่อเวลา (มหาบัณฑิต หมายถึง ปริญญาโททุกสาขาวิชา)
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #งด การมอบลูกโป่ง และของที่ระลึกที่ฟุ่มเฟือยแก่บัณฑิต
ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กำหนดการชุดครุยวิทยฐานะ และแถบเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2

คณะ รับชุดครุยวิทยฐานะ คืนชุดครุยวิทยฐานะและรับเงินประกันชุดครุยคืน
บริหารธุรกิจ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรับชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยผู้ประกอบการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรับชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ติดต่อคืนชุดครุย ร้านทวิน
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย
 - ดุษฏีบัณฑิต
 - มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
บัญชี และมนุษยศาสตร์
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
นิเทศศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ และการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรับชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
ติดต่อคืนชุดครุย ร้าน Excellence
เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุม
* ทุกคณะ ติดต่อรับแถบเกียรตินิยมกับร้านทวิน วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่ต้องนำแถบเกียรตินิยมมาคืน)

สถานที่จอดรถยนต์ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563