• ภาคต้น

         ชั้นปีที่ 1                       ตามประกาศ มกค
         ชั้นปีที่ 2                      วันจันทร์ที่ 19    ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
         ชั้นปีที่ 3, 4 เกินปี 4    วันอังคารที่ 20  ถึง วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

        • ภาคปลาย

         ชั้นปีที่ 1                      วันจันทร์ที่ 29 พฤษจิกายน  ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2564
         ชั้นปีที่ 2                      วันอังคารที่ 30 พฤษจิกายน  ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2564
         ชั้นปีที่ 3, 4 เกินปี 4    วันพุธที่  20  ถึง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม  2564

        • ภาคฤดูร้อน

         ชั้นปีที่ 1                      วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
         ชั้นปีที่ 2                     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
         ชั้นปีที่ 3, 4 เกินปี 4   วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  ถึง วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565