Detail of Request Form QF-GS-003

คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน/กลุ่มวิชา/ภาคเรียน

นักศึกษาสามารถส่งแบบฟอร์มผ่าน Email: [email protected]
ติดต่อโทร.0-2697-6881-6 หรือ 6333, 6717
โดยยื่นคำร้องภายใน 2 สัปดำห์แรกของการเปิดภาคเรียน และต้องนำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่กองกำรเงิน และนำใบเสร็จรับเงินมายื่น
ให้ที่บัณฑิตวิทยาลัย (ชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะการย้ายกลุ่มวิชาเท่านั้น)

Download

Documents

QF-GS-003