วิสัยทัศน์

พัฒนางานให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จนเป็นที่ยอมรับให้เป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของสำนักทะเบียนและประมวลผลของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ

พันธกิจ

สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลางที่ให้การสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาของทุกคณะวิชา ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งข้อมูลแก่นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่หลักครอบคลุมงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน บริการการศึกษา จัดเก็บทะเบียนประวัตินักศึกษา บันทึกผลการศึกษา ประมวลผลการศึกษา บริการการสอบ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ออกเอกสารรับรองนักศึกษา ตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา ออกใบแสดงผลการศึกษา หนังสือสำคัญ และจัดทำใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

Tertiary Education มีความเป็นเลิศในการศึกษาด้านธุรกิจ โดดเด่นในการสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ด้านการค้าและอุตสาหกรรมบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค

New Economy มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

Academic Services ให้บริการทางวิชาการในศาสตร์ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และ อุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองค์ความรู้อื่นๆ ที่ทันสมัย
Outreach
มุ่งขยายความร่วมมือกับ ศิษย์เก่า องค์กรทั้งระดับภูมิภาค ระดับโลก และ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมกับทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคม

นโยบาย

1. พัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความชัดเจน สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเน้นการทำงานเป็นทีม (Team work & work group)
2. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานทะเบียนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อความเป็นเลิศและมีคุณภาพด้านการให้บริการ
4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (work process & workflow) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
7. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

แผนผังองค์กรสำนักทะเบียนและประมวลผล

Organization Chart of the Registration and Processing Office.

ผู้อำนวยการ

ศิริพร ศรีมูล
ศิริพร ศรีมูล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รองผู้อำนวยการ

ดวงพรพรรณ จุติวิภาวีกุล
ดวงพรพรรณ จุติวิภาวีกุล
รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

เลขานุการสำนักฯ

อรรัตน์ โพธิ์ภักดีกูล (อร)
อรรัตน์ โพธิ์ภักดีกูล (อร)
เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกบริการนักศึกษา

สุนิษา พลวัน (หมิว)
สุนิษา พลวัน (หมิว)
รักษาการหัวหน้าแผนกบริการนักศึกษา
เอกชัย ชื่นชูวิทย์ (เอก)
เอกชัย ชื่นชูวิทย์ (เอก)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภาธร อีศะรัต
ภาธร อีศะรัต (นัย)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
รัตนะ สุวรรณวิภาต (เล็ก)
รัตนะ สุวรรณวิภาต (เล็ก)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ลัดดาวัลย์ ชื่นผล (เก๋)
ลัดดาวัลย์ ชื่นผล (เก๋)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ทิพวรรณ หว่างไพรี (เล็ก)
ทิพวรรณ หว่างไพรี (เล็ก)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วรวุธ จันทริก (เบียร์)
วรวุธ จันทริก (เบียร์)
รักษาการหัวหน้าแผนกนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อริสา กุลฉวะ (อุ๋มอิ๋ม)
อริสา กุลฉวะ (อุ๋มอิ๋ม)
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกรับเข้าศึกษาและงานประวัตินักศึกษา

พรเพ็ญ ผลสวัสดิ์ (หน่อย)
พรเพ็ญ ผลสวัสดิ์ (หน่อย)
หัวหน้าแผนกรับเข้าศึกษาและงานประวัตินักศึกษา
สมศักดิ์ หิรัญลลิต (สมศักดิ์)
สมศักดิ์ หิรัญลลิต (สมศักดิ์)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ดวงนภา พูลผล
ดวงนภา พูลผล (ไก่)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
อุษา คุณอนันต์ (เติ้ล)
อุษา คุณอนันต์ (เติ้ล)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
จุติ ลิขิตพงศธร (จุติ)
จุติ ลิขิตพงศธร (จุติ)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกประมวลผล / บริการงานสอบ

พัชราภรณ์ สุริยานำพาพงศ์ (โอ๋)
พัชราภรณ์ สุริยานำพาพงศ์ (โอ๋)
รักษาการหัวหน้าแผนกประมวลผล / บริการงานสอบ
จันทิภา นีละเสวี
จันทิภา นีละเสวี (อุ๊)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปฐมวัชร์ ศุภจรรยารักษ์ (วัชร์ )
ปฐมวัชร์ ศุภจรรยารักษ์ (วัชร์ )
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภัสรา มีเย็น
ภัสรา มีเย็น(นู)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
นัยนา สาริกานนท์
นัยนา สาริกานนท์(กุ้ง)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ณัฏฐกมล เกษแดงสกลวุฒิ (แซนดี้)
ณัฏฐกมล เกษแดงสกลวุฒิ (แซนดี้)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ซัลมี อีซอ
ซัลมี อีซอ (ซัลมี)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

แผนกตรวจสอบ / งานสำเร็จการศึกษา

รุ่งนภา ปักษี (น้ำ)
รุ่งนภา ปักษี (น้ำ)
หัวหน้าแผนกตรวจสอบและงานสำเร็จการศึกษา
ชุติมา เพชรรักษ์
ชุติมา เพชรรักษ์ (ชุ)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
สมหญิง อดทน (หญิง)
สมหญิง อดทน (หญิง)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
สุพิชญาณ์ จันทราสุริยารัตน์ (ใหม่)
สุพิชญาณ์ จันทราสุริยารัตน์ (ใหม่)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
ปภาณัช ช่วงอรุณ (เอ้)
ปภาณัช ช่วงอรุณ (เอ้)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
น้อย พลายประเสริฐ (น้อย)
น้อย พลายประเสริฐ (น้อย)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
กาญจนรัตน์ จันทร์ด่านกลาง (พิกุล)
กาญจนรัตน์ จันทร์ด่านกลาง (พิกุล)
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผล