ข้อปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 3- 7 ตุลาคม 2565

นักศึกษาสามารถดูที่นั่งสอบในระบบบริการการศึกษา  https://reg5.utcc.ac.th/registrar/home.asp…
ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชค A ในการสอบนะคะ